Etický kodex obchodníka

 

 

 

Etický kodex obchodníka

 

 

 

I.Úvod

Posláním etického kodexu společnosti Centrum odškodného, s.r.o. (dále jen „kodex“) je stanovit etické normy chování, komunikace, obchodních vztahů, standardů, postupů a základních principů, jenž bude společnost dodržovat při poskytování služeb svým klientům, k jiným právnickým či fyzickým osobám, tak aby byly poskytovány vysoce profesionálně, odborně a komplexně.

 

 

II. Etika společnosti

Společnost jako celek je povinna dodržovat, kontrolovat a ctít pravidla, postupy, předpisy, zákony, nařízení, podmínky, požadavky a možnosti klientů, spolupracovníků, právnických či fyzických osob.

 

 

III. Etika spolupracovníka a obchodníka

Každý obchodník je povinen:

 • dodržovat a ctít zákony České republiky či jiného státu a plnit úkoly v jejich souladu,

 • dodržovat standardy slušného a ohleduplného chování ke klientům, spolupracovníkům, či jiným osobám,

 • udržovat a prohlubovat důvěru klientů,

 • jednat tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti společnosti Centrum odškodného, s.r.o., řádně a svědomitě zastupovat a reprezentovat tuto společnost,

 • jednat s každým ohleduplně, zdvořile, ochotně, korektně, bez předsudků, slušně, vstřícně, nestranně, objektivně, obezřetně, bez nežádoucích emocí, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, respektující individualitu jiné osoby. Jednání se všemi osobami vést taktně a způsobem, který respektuje jejich důstojnost,

 • ctít hodnoty lidské důstojnosti, spravedlnosti, svobody,

 • zachovávat úctu a zdvořilost ke všem lidem bez ohledu na postavení, vzdělání, rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženství,

 • stavět zájem klienta nad svůj vlastní a mít jej jako prvořadý, chránit jeho zájmy,

 • nenarušovat a dodržovat právo na soukromí klienta,

 • zohledňovat přesvědčení a názor klienta, společnosti nebo kolegy,

 • volit nejvhodnější řešení s ohledem na právo, zájem, prioritu, ochranu a přání klienta

 • vykonávat obchodní zastoupení profesionálně, na vysoké úrovni, prohlubovat ji průběžným vzděláním,

 • ctít odpovědnost, neúplatnost a neovlivnitelnost, neuvádět v omyl, poskytovat informace, zdržovat se osobního prospěchu,

 • respektovat znalosti a zkušenosti spolupracovníků, zamezovat střetu zájmů,

 • užívat v zaměstnání oděv, jenž je adekvátní jeho práci a odpovídá jeho vážnosti,

 

 

 

 • předcházet situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zajmu klienta nebo společnosti Centrum odškodného, s.r.o. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké,

 • neúčastnit se žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje, Vynakládat v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení společnosti Centrum odškodného, s.r.o., které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládat efektivně a hospodárně,

 • v osobním životě dbát, aby nejednal v rozporu s platným právním řádem, dobrými mravy a obecně platnými zásadami slušného chování,

 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele,

 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn,

 • Podávat vždy pravdivé, úplné, nezkreslené, přesné údaje či informace,

 

 

IV. Ochrana osobních údajů, dat a informací

Centrum odškodného, s.r.o. zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

 

 

V. Dodržování pravidel kodexu

Dodržování tohoto kodexu bude sledováno a vyhodnocováno vedením společnosti, jenž se bude dále zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi, týkajícími se důvodného podezření z porušování kodexu. Vedení bude vyžadovat jeho dodržování, provádět jeho vyhodnocení a v případě potřeby provede jeho aktualizaci.

 

Porušení etického kodexu ze strany spolupracovníků a obchodníků bude posuzováno a řešeno jako porušení smlouvy o Obchodním zastoupení, včetně možného uplatnění právních předpisů o náhradě škody, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

 

VI. Stížnosti a podněty

Pokud bude mít klient pochybnosti o chování společnosti, jeho spolupracovníků a obchodníků, může podat společnosti podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření souladu s dodržováním kodexu. Jestliže bude klient nespokojen s dodržováním kodexu, může o této skutečnosti informovat jednatele nebo ředitele společnosti.

 

 

 

 

 

 

VII. Dodržování dobrých mravů

Společnost Centrum odškodného, s.r.o., každý její spolupracovník a obchodník bude dodržovat dobré mravy, pravidla obchodu a poctivého obchodního styku, obchodních zvyklostí, soutěží a konkurenční nabídky a poskytování kvalitních služeb. Nepodbízet se klientům sliby neodůvodněných výhod, vyvaruje se nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.

 

 

VIII. Dodržování pravidel reklamní a propagační činnosti

Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti bude uvádět pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčovat důležité skutečnosti a nenabet výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

 

 

IX. Výkon činosti

Centrum odškodného, s.r.o. poskytuje svým klientům profesionální, kvalifikované služby čestně a svědomitě, s řádnou a odbornou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám, potřebám, přáním a požadavkům klientů.

 

Osoby společnosti Centrum odškodného, s.r.o. jednají vůči obchodním partnerům, klientům a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky a zavazují se, za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb navzájem, si poskytovat nabyté zkušenosti a znalosti.

Žádná osoba společnosti Centrum odškodného, s.r.o. nebude poskytovat a nebo se podílet na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem či způsobem, který by snížil a ohrozil vážnost společnosti či jednotlivce.

Osoby společnosti se budou vyhýbat nepravdivým informacím nebo úmyslnému zkreslování skutečností a nesmí při výkonu svého povolání provozovat klamavé nebo podvodné praktiky.

Osoby nesmí svým chováním poškodit obchodní partnery, klienty a dobrou pověst společnosti Centrum odškodného, s.r.o. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám nebo k sobě navzájem, hledají vždy smírné řešení. Pokud je zřejmé, že nebylo možné nalézt smírného řešení, předloží věc k řešení vedení společnosti, které rozhodne. Rozhodnutí je závazné pro všechny spolupracovníky a obchodníky společnosti.

Společnost Centrum odškodného, s.r.o. se může domáhat náhrady škody po osobě, která porušením etického kodexu způsobila škodu nebo ztrátu či narušení její dobré pověsti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Závěrem

Respektování zásad etiky je věcí profesionální ctí obchodníka.

 

Každý spolupracovník a obchodník si uvědomuje, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na společnost jako celek, a proto jde ostatním příkladem.

 

Všichni spolupracovníci, obchodníci svým jednáním a vystupováním podporují důvěryhodnost společnosti Centrum odškodného, s.r.o.

 

Platnost kodexu od 01. 07. 2012

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 30. 06. 2012

O nás

Proti komu mohu uplatňovat svůj nárok

Z čeho mohu uplatňovat nárok na odškodnění

Jaký nárok, nároky lze uplatňovat

více

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti
Centrum odškodného, s.r.o.
IČ: 28 74 07 69
Bělehradská 1184/11
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 201 008, 475 201 025
odskodne@odskodne.cz

Vyhledávání

Inzerce

 • poptávka
 • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.odskodne.cz pište na odskodne@odskodne.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference