Slovníček pojmů

Občanský zákoník

zákon o právech a povinnostech soukromých osob určitého státu. Může zahrnovat občanské, obchodní, rodinné právo. Přispívá k naplňování občanských práv a svobod, ochrany osobnosti a vlastnických práv, upravuje majetkové vztahy právnických a fyzických osob, vztahy mezi osobami a státem, odpovědnost za způsobenou škodu a náhradu za ni, dědictví, některé druhy smluv a jiné.
celý pojem...

Ochrana občanské cti

každý má právo na ochranu své občanské cti, obdoba ochrany osobnosti
celý pojem...

Ochrana osobnosti

každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví , občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy. Každá fyzická osoba se pak u soudu může domáhat toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. V případě, že by zadostiučinění (zejména omluva) nebyla dostatečná, může soud rozhodnout o náhradě nemajetkové újmy v penězích. Nemajetková újma se v právnickém jazyce liší od škody. Jde vlastně o jakési „duševní bolestné“ za to, že byla neoprávněným zásahem snížena důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti.
celý pojem...

Ochrana projevů osobní povahy

obdoba ochrany osobnosti a odškodnění za její porušení
celý pojem...

Ochrana soukromí

obdoba ochrany osobnosti a odškodnění za její porušení
celý pojem...

Ochrnutí

dočasné nebo trvalé znehybnění končetin či celého těla nebo jeho části po nehodě, úrazu.
celý pojem...

Odpovědnost za škodu

je dána zákonem, každý kdo způsobí škodu jinému je za ni odpovědný a musí takto způsobenou škodu nahradit nejčastěji v penězích. Jde o újmu na majetku nebo zdraví, či způsobenou usmrcením a viník je zavázán zákonem k úhradě takto vzniklé škody.
celý pojem...

Odškodnění bolesti

bolestné a jeho odškodnění je dáno bodovým ohodnocením úrazu, délkou léčení, náročnosti a bolestivosti podstoupených zákroků.
celý pojem...

Odškodnění pracovního úrazu

zaměstnavatel je ze zákona odpovědný za škody na zdraví a majetku svých zaměstnanců, proto náleží zaměstnanci za způsobenou škodu na zdraví, úmrtí nebo nemoc z povolání odškodnění.
celý pojem...

Osoba blízká

matka, otec, sourozenci, syn, dcera, manžel, manželka, registrovaný partner, osoba žijící ve společné domácnosti.
celý pojem...

Osoba zdravotně znevýhodněná

vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu musí zdolávat větší překážky k dosažení života v úrovni zdravých lidí
celý pojem...

Poleptání

destrukce tkáně účinkem látky, jenž reaguje po styku
celý pojem...

Popáleniny

destrukce tkáně účinkem teplot, rozdělují se dle závažnosti na první, druhý a třetí stupeň.
celý pojem...

Poranění kůže trvalé

jenž je následkem náhlého vnějšího působení, vymykající se běžnému poranění a jenž má charakter těžko odstranitelných nebo neodstranitelných a tedy trvalých následků.
celý pojem...

Pozůstalost

majetek po zemřelém, na jehož nárok mají osoby určené zákonem nebo zemřelým.
celý pojem...

Pracovní úraz

Za pracovní úraz se považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k ním nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
celý pojem...

Pracovní úraz

je to náhlé a neočekávané působení zevních sil nezávislé na vůli zraněného, jehož následkem je poškození zdraví nebo smrt k čemuž došlo v pracovní době na pracovišti nebo jiném místě, jenž určil zaměstnavatel jako výkon práce. Měly by být dodržovány všechny pracovní postupy, užívány pracovní pomůcky, zaměstnanec nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, psychotropních látek, někdy také léků, kde je v příbalovém letáku zmíněna informace o možnosti vedlejších účinků ve formě změny vidění, únavy, ospalosti, bystrosti.
celý pojem...

Pracovní úraz a výpočet mzdy

po pracovním úrazu náleží každému zaměstnanci v době pracovní neschopnosti sociální dávka, kterou vyplácí stát, která je nižší než mzda pobíraná před úrazem, ovšem v případě pracovního úrazu má zaměstnanec nárok na dorovnání mzdy ze zákonného pojištění zaměstnanců, který je ze zákona povinen hradit za své zaměstnance každý zaměstnavatel.
celý pojem...

Právní poradna zdarma

Centrum odškodného, s.r.o. Vám v první fázi Vašeho oprávněného nároku na úhradu škody po viníkovi konzultačně vypomůže.
celý pojem...

Právnická osoba

má právní subjektivitu, tedy způsobilost mít práva a povinnosti, jednají za ní statutární orgány nebo pověřené osoby.
celý pojem...
<   | 1 | 2 | 3 | 4 |    > 

O nás

Proti komu mohu uplatňovat svůj nárok

Z čeho mohu uplatňovat nárok na odškodnění

Jaký nárok, nároky lze uplatňovat

více

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti
Centrum odškodného, s.r.o.
IČ: 28 74 07 69
Bělehradská 1184/11
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 201 008, 475 201 025
odskodne@odskodne.cz

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.odskodne.cz pište na odskodne@odskodne.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference